Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

§ 2 Załącznika nr 1 do uchwały nr 86/IX/2019 Senatu UJ z dnia 25 września 2019 roku:

Zadania Rady Dyscypliny

 1. Rada Dyscypliny jest organem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Kadencja Rady Dyscypliny trwa trzy lata.
 3. Do zadań Rady Dyscypliny należy:
  1. nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie, z zastrzeżeniem stopni nadawanych przez Senat UJ, zgodnie z postanowieniami Statutu UJ;
  2. nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
  3. uchwalanie planów strategicznych rozwoju danej dyscypliny na Uniwersytecie;
  4. współudział w określeniu kryteriów oceny osiągnięć badawczych w danej dyscyplinie dla celów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
  5. współdziałanie z innymi radami dyscyplin w zakresie kształtowania i realizacji programu szkół doktorskich oraz wnoszenia wkładu do projektu wspólnej strategii badawczej Uniwersytetu.
 4. Szczegółowy tryb nadawania stopni naukowych jest określony w odrębnej uchwale przyjętej przez Senat UJ.